Strona główna

Projekt ''RAZEM DLA EKOLOGII'', współfinansowany ze środków UE.

Gmina i Miasto Szadek w partnerstwie z Gminą Burzenin, Gminą Wodzierady. Gminą Zapolice i Gminą Zduńska Wola rozpoczęła realizację projektu pn. „Razem dla ekologii” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie wspólnych standardów świadczenie usług komunalnych najwyższej jakości w obszarze gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r., wdrożenie systemu monitorowania jakości świadczenia tych usług oraz strategii edukacji proekologicznej mieszkańców gmin.

W ramach projektu planowane są:
- konsultacje społeczne, dyżury ekspertów dla wyjaśnienia wątpliwości,
- zakup oprogramowania komputerowego umożliwiającego wdrożenie opracowanego modelu,
- dwa duże wydarzenia promocyjne dla mieszkańców gmin, konkursy z nagrodami związane z segregacją i wiedzą ekologiczną, prezentacje, zbiórka odpadów, porady ekspertów,
- akcje promocyjno-informacyjne w szkołach (konkursy, lekcje proekologiczne),
- spotkania informacyjne w sołectwach, gdzie prezentowany będzie wybrany model i korzyści z niego płynące, na spotkanie zaproszeni zostaną przedstawiciele dużych organizacji proekologicznych.


Realizacja projektu planowana jest na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

Planowany koszt realizacji projektu wynosi 730800 zł z czego 657200 zł stanowi dofinansowanie,
pozostałe środki - 73600 zł to wkład własny gmin realizujących projekt.

 

Gmina Burzenin położona jest w zachodniej części województwa łódzkiego w powiecie sieradzkim na południe od miasta Sieradz i na wschód od Złoczewa. Zajmuje 9.5% powierzchni powiatu sieradzkiego. Obszar gminy wynosi 119 km² a liczba ludności to 5 714 (dane na dzień 31 grudnia 2012 roku) mieszkańców. W skład gminy wchodzi 25 sołectw i 39 miejscowości. Gminę przecina droga wojewódzka nr 480 relacji Sieradz-Burzenin-Widawa. Przez teren gminy płyną rzeki Warta i Oleśnica. 36,1% powierzchni gminy należy do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Burzenin, dawniej miasto obecnie wieś leżąca przy średniowiecznym szlaku solnym prowadzącym z Małopolski do Wielkopolski i na Kujawy. Burzenin liczy ponad 1000 mieszkańców. Najważniejsze zabytki historyczne w gminie to: zabytkowy Kościół z XVII wieku w Burzeninie, zespół dworski w Niechmirowie, dwór z XVIII wieku w Witowie.

Gmina Burzenin jest gminą rolniczą. Z rolnictwa utrzymuje się ponad 50% ogólnej liczby ludności. Warunki glebowe stanowiące podstawę dla rozwoju rolnictwa są dobre. Grunty posiadające III i IV klasę bonitacyjną stanowią około 43,7% użytków rolnych. W strukturze upraw dominuje uprawa żyta, pszenicy ozimej, mieszanki zbożowej i ziemniaków.

Gmina ma też duże potencjalne warunki do rozwoju rekreacji i wypoczynku. Lesistość gminy wynosi 24,7%. Znaczne obszary gminy są przeznaczone do dalszego zalesienia.