O projekcie

 

Strategia proekologiczna obejmująca:

  • Akcje informacyjno – promocyjne w zakresie edukacji proekologicznej
  • Dobry system świadczenia usług komunalnych
  • Monitoring jakości tych usług
  • Podnoszenie kompetencji urzędników
  • Wypracowanie dobrych praktyk na przyszłość

 

Projekt „Razem dla ekologii” powstał w jednostkach samorządu będących jego beneficjentami. W celu podnoszenia dostępności i jakości usług publicznych. Dotyczył w szczególności jakości usług komunalnych świadczonych przez pracowników urzędu oraz edukacji proekologicznej mieszkańców gmin biorących udział w projekcie.  Wypracowana zostanie strategia i model, które będą stanowiły trwały element funkcjonowania gmin.

 

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie standardów świadczenia usług komunalnych najwyższej jakości w obszarze gospodarowania odpadami.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 ze zm.) od dnia 1 lipca 2013r. obliguje wszystkie gminy do opracowania systemu gospodarowania odpadami.

Pięć gmin województwa łódzkiego: Szadek, Wodzierady, Zapolice, Burzenin, Zduńska Wola, w oparciu o dobrą współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego opracują i wdrożą model świadczenia tych usług na wysokim poziomie. Sprawne funkcjonowanie systemu jest niemożliwe bez współpracy i zaangażowania mieszkańców gmin.

W ramach projektu „Razem dla ekologii” samorządy chcą podnieść świadomość proekologiczną mieszkańców poprzez przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnych  oraz festynów ekologicznych. Aktywny udział społeczeństwa i podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska  jest niezbędne ale niewystarczające, dlatego potrzebne są też działania techniczne i logistyczne, mające na celu pozyskanie informacji o stanie faktycznym ilości i morfologii odpadów oraz poziomu segregacji w gospodarstwach. Niezbędne jest również precyzyjne opracowanie logistyki wywozu i segregacji śmieci oraz zasad adekwatnego naliczenia opłat za te usługi. Wymaga to wdrożenia spójnego modułu świadczenia usług komunalnych wysokiej jakości i monitorowania jakości tych usług, poprzez opracowanie systemu wskaźników wraz z metodologią i harmonogramem pomiaru.

Dwuletnia akcja informacyjno – promocyjna i ocena jej skuteczności pozwoli na opracowanie długoletniej strategii dla takich działań w pięciu gminach, dlatego planowane jest uzupełnienie systemów informatycznych o moduły związane z gospodarką odpadami. Pozwolą one na bieżącą analizę danych i na tej podstawie weryfikacje modelu oraz umożliwią prezentację danych na stronach WWW i BIP gmin.